Nota de premsa en Català

Nota de prensa en Español

IN·SIDE is an isolated music video cycle. Several artists of new music, confined in their homes or studios due to the crisis of the COVID-19, have been commissioned to create various proposals that are being disseminated both on the OUT· web and on its social networks.

 

At OUT· we are very aware about how a music scene is built. This is a particularly difficult time for the musicians’ collective, which is why we have allocated part of the season’s projects budget to commission the artists of IN·SIDE: the project is therefore born as a pioneering initiative in the current situation.

IN·SIDE és un cicle de vídeos de músiques aïllades. La productora musical OUT· ha encarregat a diversos artistes de noves músiques, confinats a les seves cases o estudis a causa de la crisi del COVID-19, la realització de diverses propostes per ser difoses tant en la web d’OUT· com en les seves xarxes socials.

 

A OUT· tenim molt clar com es construeix una escena musical i els passos que cal fer per a reforçar-la. Aquest és un moment laboral especialment difícil per al col·lectiu de músics, motiu pel qual hem destinat part del pressupost dels projectes de la temporada a realitzar els encàrrecs als artistes d’IN·SIDE: el projecte neix, doncs, com una iniciativa pionera en la situació actual.

IN·SIDE es un ciclo de vídeos de músicas aisladas. La productora musical OUT· ha encargado a varios artistas de nuevas músicas, confinados en sus casas o estudios a causa de la crisis del COVID-19, la realización de diversas propuestas que están siendo difundidas tanto en la web de OUT· como en sus redes sociales.

 

En OUT· tenemos muy claro como se construye una escena musical y los pasos que hay que hacer para reforzarla. Éste es un momento laboral especialmente difícil para el colectivo de músicos, motivo por el cual hemos destinado parte del presupuesto de los proyectos de la temporada a realizar los encargos a los artistas de IN·SIDE: el proyecto nace, pues, como una iniciativa pionera en la situación actual.

#01 Pablo Carrascosa Llopis

White (fragment)

Website of Pablo Carrascosa Llopis

#02 Ferran Fages

from one to another

Website of Ferran Fages

#03 Neus Estarellas

Peter Ablinger: voices and piano [Angela Davis]

Website of Neus Estarellas

#04  Miquel Vich Vila

Alvin Lucier: Silver Streetcar for the Orchestra

Website of Frames Percussion

#05 Anna Danilevskaia

Arreglo para viela de Anna Danilevskaia sobre otro arreglo anónimo del Codex Faenza sobre la ballade «De toutes flours» de G. Machaut (1300-1377).

#06 Haize Lizarazu

Sarah Nemtsov: Seven thoughts – her kind

Website of Haize Lizarazu