OUT·SIDE’20

context i contingut

 

El cicle OUT·SIDE’20 ofereix quatre projectes programats al voltant de la idea de contingut: cada concert proposa creacions musicals i manifestacions sonores que han estat ideades en un context molt determinat i poden tenir un missatge més enllà de l’experiència sonora immediata: cançons d’amor, música religiosa, música i fenòmens sonors associats a idees polítiques i, finalment, música que es mira a si mateixa.

programació de l'OUT·SIDE'20

IN·SIDE is an isolated music video cycle. Several artists of new music, confined in their homes or studios due to the crisis of the COVID-19, have been commissioned to create various proposals that are being disseminated both on the OUT· web and on its social networks.

At OUT· we are very aware about how a music scene is built. This is a particularly difficult time for the musicians’ collective, which is why we have allocated part of the season’s projects budget to commission the artists of IN·SIDE: the project is therefore born as a pioneering initiative in the current situation.

IN·SIDE és un cicle de vídeos de músiques aïllades. La productora musical OUT· ha encarregat a diversos artistes de noves músiques, confinats a les seves cases o estudis a causa de la crisi del COVID-19, la realització de diverses propostes per ser difoses tant en la web d’OUT· com en les seves xarxes socials.

 

A OUT· tenim molt clar com es construeix una escena musical i els passos que cal fer per a reforçar-la. Aquest és un moment laboral especialment difícil per al col·lectiu de músics, motiu pel qual hem destinat part del pressupost dels projectes de la temporada a realitzar els encàrrecs als artistes d’IN·SIDE: el projecte neix, doncs, com una iniciativa pionera en la situació actual.

IN·SIDE es un ciclo de vídeos de músicas aisladas. La productora musical OUT· ha encargado a varios artistas de nuevas músicas, confinados en sus casas o estudios a causa de la crisis del COVID-19, la realización de diversas propuestas que están siendo difundidas tanto en la web de OUT· como en sus redes sociales.

 

En OUT· tenemos muy claro como se construye una escena musical y los pasos que hay que hacer para reforzarla. Éste es un momento laboral especialmente difícil para el colectivo de músicos, motivo por el cual hemos destinado parte del presupuesto de los proyectos de la temporada a realizar los encargos a los artistas de IN·SIDE: el proyecto nace, pues, como una iniciativa pionera en la situación actual.

IN·SIDE web

Contact us!

Si queréis ser incluidos en nuestra newsletter (enviamos muy pocos e-mails), escribidnos un mensaje!

If you want to be included in our newsletter (we send very few emails), please send us a message!

Si voleu ser inclosos al nostre butlletí (enviem molts pocs e-mails), envieu-nos un missatge!